โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Business Model Canvas  และการเขียนแผนธุรกิจ

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Business Model Canvas และการเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 20 October - 21 October 2018

วันที่ : 20 October - 21 October 2018

หลักสูตร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Business Model Canvas และการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยากร : ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์

สถานที่ : โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

download : ใบสมัคร | รายละเอียด |

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Business Model Canvas
 และการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2561

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

****************

หลักการและเหตุผล

               สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ หรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อสถาบันการเงินในกรณีต้องนำเงินมาเป็นทุนของธุรกิจอีกด้วย แผนธุรกิจถือเป็นคู่มือในการดำเนินกิจการ ที่ทำขึ้นจากการวิเคราะห์รายละเอียดในแง่มุมต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การตลาด การบริหารงาน กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ของธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญมากเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการ เพื่อระดมทุน และเพื่อการแข่งขัน การเขียนแผนธุรกิจที่ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

               เพื่อเน้นการสร้างโมเดลทางธุรกิจด้วยการเข้าใจ BMC 9 มิติ สร้างสรรค์ไอเดียด้วยการใช้โมเดลและหลักการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อพัฒนาไปสู่การเขียนแผนธุรกิจอย่างมีชั้นเชิง และเพื่อให้แผนขององค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสร้างสรรค์

วิทยากร

                        ดร.ปุญญภณ  เทพประสิทธิ์  ที่ปรึกษา บริษัทเอ็มวีพีคอนซัลท์แทนท์ จำกัด

(บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาด)

ค่าลงทะเบียน

                        จำนวน 4,400 บาท (สมาชิก) ทั่วไป 4,900 บาท

การสมัคร

                        ชำระเงินสดที่สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069 – 2 – 55518 – 8 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303 email: ar@ar.or.th หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.ar.or.th