ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

Lastest Modified Friday 2 July 2021 , 16:19

ที่ สนท. ว.173/2564

                                                               30 มิถุนายน 2564

 

เรื่อง     ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรียน     สมาชิกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564                     จำนวน   1    ฉบับ

                     2. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564              จำนวน   1    ฉบับ
                     3. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม                                          จำนวน   1    ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น - 10.30 น. เปิดประชุมเวลา 10.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล อาคาร วช.2 ชั้น 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

                ในการนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ขอได้โปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมให้ฝ่ายเลขาธิการทราบตามแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และให้การต้อนรับตามความเหมาะสมต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Attached File