รับสมัครประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

Lastest Modified Tuesday 6 April 2021 , 15:17

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (CB-0271-A)

รับสมัครประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสถานะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการนักวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา (รหัสองค์กรรับรอง CB-0271-Aในการนี้ทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสอบประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ และ อาชีพนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. 1 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย พนักงานในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าสอบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการสมัครสอบจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   


Attached File

Picture

01
01
01
01
01