ร่วมพิธีเปิดและรับโล่การเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 4 และนานาชาติครั้งที่ 2

Lastest Modified Wednesday 11 December 2019 , 10:59

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทธนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดและรับโล่การเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่  4  และนานาชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  The 4th National Conference and The 2nd  International Conference “Innovation for Strengthening Sustainable Development” ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลส์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จังหวัดนครสวรรค์

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01