วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Lastest Modified Monday 22 April 2019 , 15:48

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 

เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น - 13.30 น.

เปิดประชุมเวลา 13.30 น. – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

Attached File