วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

Lastest Modified Thursday 25 April 2019 , 16:24

การจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
วันที่ 26 เมษายน 2562

เวลา 9:00-12:00 น. เสวนาวิชาการ เรื่องกัญชา

เวลา 13:30-15:00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ชื่องาน  "Ganja Economy : การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

๑. มาทอล์กกัญ  เชิญวิทยากรพูดแบบ Tedtalk 10 นาที  

๒. เสวนาเรื่องเศรษฐกิจกัญชา

วิทยากร
1. ดร. อิศราฐ์ เชาว์ภิสิทธิ์
ผอ. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2. น.อ.พิเศษ หญิง จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร ประธานองค์กรแพทย์ รพ จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

3. พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา”

4. ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

5. ดร.Aimon kopera นักวิจัยด้านกัญชา 

พิธีกร
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ 
เลขาธิการ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
Attached File

Picture

01
01