สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแบบผสม รุ่นที่ 4 (Mixed method for social science research)

Lastest Modified Monday 19 November 2018 , 10:19

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยแบบผสม รุ่นที่ 4  (Mixed method for social science research) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  วิทยากรโดย รศ.ดรโยธิน แสวงดี ณ ห้องนนทรีย์2  ชั้น 4  โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 
นายกสมาคมกล่าวว่า สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาเกือบจะ 36 ปี มีสมาชิกกว่า 4,000 คน  มีผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานของกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการดำเนินการและปฏิบัติงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างสัมพันธภาพอันดี แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างสมาชิก มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับสมาชิก เช่น การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ การเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการผ่านวารสารของสมาคม เป็นต้น
และขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจ สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะได้รับข้อมูลข่าวสารการวิจัย และสิทธิพิเศษในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นในอนาคต ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่่โทรศัพท์ 02 579 0787, 087 931 5303 หรือดูข้อมูลข่าวสารงานวิจัยได้ที่ www.ar.or.th, FB  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01