ขอเชิญส่งบทความวิจัย Intetnational journal of Science and Innovative Technology (IJSIT)

Lastest Modified Thursday 27 September 2018 , 10:33

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม  Intetnational journal of Science and Innovative Technology (IJSIT)

ลงทะเบียนส่งบทความวิจัย submission online  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJSIT/index

(ครบรอบ 36 ปี สมาคมนักวิจัยเเห่งประทศไทย (ART) สำหรับผู้ที่สนใจสั่งจองวารสาร IJSIT เล่มละ 200 บาท ที่ ar@ar.or.th)