ข่าวดีสำหรับวารสารสมาคมนักวิจัย ได้รับ impact factor 0.58

Lastest Modified Monday 24 September 2018 , 10:18

มีวารสารที่อ้างอิงเรา ถึง 55 เล่ม 101 บทความ เราอ้างเราเองเพียง 28 ครั้ง

impact มากกว่า 1.802 แต่มีวารสารอ้างแค่ 9 ฉบับ อ้างตัวเอง 167 จาก 183

ปีที่แล้วเราได้ impact factor 0.26 ปีนี้ได้ 0.58 ได้เพิ่มมากกว่าเท่าตัว   ถือเป็นผลงานที่ก้าวหน้ามาก
ถ้าได้มีการอ้างอิงในบทความวารสารเราเพิ่มขึ้น หรือเมื่อพวกเราตีพิมพ์บทความทึ่อื่นให้อ้างวารสารสมาคมนักวิจัย  ก็จะทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้นอีก
Picture

01
01
01
01
01
01
01
01