สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

Lastest Modified Monday 27 August 2018 , 15:29

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และมีทักษะในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานวิจัยได้อย่างมาตรฐาน วิทยากรโดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้อบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01