ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

Lastest Modified Tuesday 31 July 2018 , 10:22

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มีกิจกรรมหลัก ๔ โครงการ คือ (๑) โครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
(Training for the trainers) (แม่ไก่) (๒) โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (๓) โครงการ “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย”
(Research Manager: RM) (๔) โครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” โดยมีกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ทบ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก นั้น
ในการนี้ ทบ. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เพื่อนาข้อมูลมาดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลและพิจารณาจัดทา ทาเนียบความสาเร็จของนักวิจัยที่ผ่านการฝึกอบรม โดยขอให้ท่านตอบแบบสอบถามที่ https://www.nrct.go.th/training หรือ QR Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามดังกล่าวต่อไปด้วย โดยขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จะเป็นพระคุณยิ่ง