นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ส่งมอบงานกรรมการบริหารชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

Lastest Modified Wednesday 13 June 2018 , 11:20

นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ส่งมอบงานกรรมการบริหารชุดใหม่

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม อาคารวช. 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวาระการส่งมอบงานและเอกสารของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ อดีตนายกสมาคมฯ เป็นผู้ส่งมอบงานทรัพย์สินในความรับผิดชอบของสมาคมให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์  ผู้รับมอบ ในตำแหน่งนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เป็นทรัพย์สินและเอกสารแทนตัวเงิน ซึ่งเป็นยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ ค่าใช้จ่าย รายการทรัพย์สิน และรายละเอียดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่มี ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ เป็นนายกสมาคม มีวาระการทำงาน 4 ปี ซึ่งคิดว่านายกสมาคมคนใหม่เป็นคนมีความสามารถและมีวิสัยทัศน์ที่จะสานงานต่อได้เป็นอย่างดี โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่มีความรู้และศักยภาพช่วยกันทำงานให้สมาคมบรรลุผลสำเร็จและร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ช่วยกันทำงานให้สมาคมที่ผ่านมาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมาคมนักวิจัยคนใหม่ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ไว้วางใจให้ดำเนินงานในวาระ 4 ปีการทำงานที่ผ่านมาจะนำมาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันโดยจะปรับปรุงและพัฒนางานสมาคมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจัดตั้งกระทรวงใหม่ เพื่อให้สมาคมมีความมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น มีความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆไม่ปิดกั้นอยู่แต่แวดวงนักวิจัย ให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น

จากนั้นคณะกรรมการฯชุดเก่าและชุดใหม่ได้ร่วมกันกล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

Picture

01
01
01
01
01
01
01