ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

Lastest Modified Tuesday 3 April 2018 , 10:41

            ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.) ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
            ในการนี้ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สมาคมฯ ขอท่านได้โปรดแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมให้ฝ่ายเลขาธิการ ก่อนวันที่ 15 เมษายน 2561

Attached File