ประกาศรับสมัครงาน

Lastest Modified Friday 9 February 2018 , 10:16

ประกาศรับสมัครงาน
 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
--------------------------------------------
ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
๑. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม word, Excel, power point,คล่องแคล่ว
๓. จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมได้
๔. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมได้
๕. จัดพิมพ์เอกสารงานธุรการได้ 
อัตราเงินเดือน  ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
สวัสดิการ  ๑. มีโอทีวันเสาร์-อาทิตย์ หรือการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
                              ๒. มีการประกันสังคม ตามกฎหมายแรงงาน