ประกาศรับสมัครงาน

Lastest Modified Saturday 14 October 2017 , 09:38

       คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

๑.      จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือปริญญาตรี

๒.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม word, Excel, power point,คล่องแคล่ว

๓.      จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมได้

๔.      จัดทำเอกสารประกอบการประชุมได้

๕.      จัดพิมพ์เอกสารงานธุรการได้ 

Attached File