ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Lastest Modified Friday 6 October 2017 , 14:46

                            เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคม ,

ศ.เสนีย์ แดงวัง , ภก.ดร.ณํฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

ผศ. กิตติบดี ใยพูล คณบดีและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ. วนิดา แสงสารพันธ์ , ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ,
อ.ประเสริฐ เขียนนิลศิริ , อ.สุรสีห์ โกศลนาวิน , อ.ยศ นาคะเกศ , อ.วรวิทย์ ไชยตา , นางสาวศิรินพร แพงศรี ,นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

ได้เข้าร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อจัดทำโครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมกันในปี 2560  

ณ ห้องประชุม ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ อาคาร วช.2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01