เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา

Lastest Modified Monday 7 August 2017 , 13:01

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายอติชาติ บัวสุวรรณ์  นายทะเบียน รักษาการเลขาธิการสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาให้สอดคล่องกับสภาวะค่าครองชีพและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการจ้างที่ปรึกษาในโครงการของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่างมี ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอีสติน 1 ทับ 2 มักกะสัน

Picture

01
01
01
01