การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างประเทศ

Lastest Modified Monday 17 July 2017 , 14:28

อาจารย์เสนีย์ แดงวัง ที่ปรึกษาสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เดินทางเพื่อประเมินผลการจัดการสหกิจศึกษาอาเซียน ในระหว่างวันที่ ๑๒
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ นครโฮจิมินห์และเมืองดาลัด ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ
กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ รับฟังการบรรยายและพบปะนักธุรกิจไทยในเวียดนามในลักษณะของ
network meeting อันเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01