ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มรภ.ราชภัฏพระนคร

Lastest Modified Tuesday 30 May 2017 , 12:20

ประมวลภาพความสำเร็จของ “โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Video