ประกาศ รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5

Lastest Modified Friday 8 July 2016 , 13:50

ประกาศ รายชื่อผู้ได้เข้ารับการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 5 

ระหว่าง วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559    ณ   ห้องประชุมพระประชาบดี จังหวัดปทุมธานี

Attached File