อบรมโครงการ SPSS รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559

Lastest Modified Tuesday 5 July 2016 , 10:46

อบรมโครงการ SPSS รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 เวลา 8.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาคาร 13 ชั้น 4 ห้องฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจักษ์ ปฏิทัศน์ และ ท่านเลขาธิการสมาคมนักวิจัย

Picture

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01