การประชุมเชิงปฏิบัติการ

Lastest Modified Tuesday 31 May 2016 , 10:42

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรม มิโด ถนนประดิพัทธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โดย กองวิชาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Picture

01
01
01
01
01
01
01