ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัย เป็นประธานในงานประชุม ทางวิชาการ

Lastest Modified Tuesday 8 March 2016 , 15:39

ดร.อำนวย เถาตระกูล เลขาธิการสมาคมนักวิจัย เป็นประธานในงานประชุม

ทางวิชาการ เรื่อง อาชีวศึกษากับทิศทางการดำเนินการภายใต้สนธิสัญญามอนทรีออล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรม รอยัลริเวอร์

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. เรื่อง “สาร CFC กับการทำลายชั้นบรรยากาศ”

ได้รับทุนเป็นโครงการวิจัยชุด 4,200,000 บาท

นับเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล

Picture

01
01
01
01
01
01