ขอเชิญประชุมวิสามัญ ปี 2558

Lastest Modified Saturday 19 December 2015 , 09:42

กำหนดการประชุมวิสามัญ ปี 2558

สมาคมนักวิจัย

วันเสาร์ที่  19  ธันวาคม  2558 

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร  โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

 

-----------------------------------------

 

เวลา  08.30 – 10.00 น.                     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

 

เวลา  10.0010.15 น.                     พิธีเปิดการประชุมวิสามัญ ปี 2558

                                                                 โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ดา  ศิริภัทรโสภณ  นายกสมาคมนักวิจัย

 

เวลา  10.1512.00 น.                      การประชุมวิสามัญ  ปี 2558

                                                               เรื่อง การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพกร ของสมาคมนักวิจัย

 

เวลา 12.00 น.                                      ปิดประชุม

 

เวลา 12.00 – 13.00  น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

_________________________________

 

 

Attached File