โครงการอบรม Data Quality Management for Data Governance in the 5G Era #2 วันที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

Lastest Modified Saturday 8 October 2022 , 16:57

โครงการอบรม

 Data Quality Management for Data Governance in the 5G Era #2

วันที่ 7 ตุลาคม  2565

จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

วิทยากร โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ที่ปรึกษา (Advisor) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

Attached File

Picture

01
01
01
01
01