กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

Lastest Modified Wednesday 9 March 2022 , 10:36

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 20 เมษายน  2565

ณ  ห้องประชุมจอมพล สฤษดิ์  ธนะรัชต์  ชั้น 2  อาคาร วช.1

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------

 

                                                   เวลา  13.00 – 13.30 น.                ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

                                                    เวลา  13.30 – 13.45 น.                 พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

                                                                                                                 โดย รศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์  นายกสมาคม

                                                   เวลา  13.45 – 15.00 น.                 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

                                                    เวลา  15.00 – 15.55 น.                 การเลือกนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

                                                    เวลา  16.00 น.                                                ปิดประชุม