วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 19
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ศ.ระพี สาคริก
ศ.ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ.ดร.พจน์ สะเพียรชัย
ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง
ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน
ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต
ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช
ศ.นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์

ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ สมาคมนักวิจัย
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ มหาวิทยาลัยเอเชียน
รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
# Title Writer Download
1 สารบัญ - Download
2 แนวทางการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง Download
3 สัมฤทธิผลการนำนโยบายการคลังไปปฏิบัติ ระหว่างปีพุทธศักราช 2544-2554 วรัญญู เทพหัสดิน ณ อยุธยา / ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์ / ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ / ดร.ธีรทร วัฒนกูล Download
4 ปัจจัยผู้ซื้อตลาดอตุสาหกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานของธุรกิจเครื่องทำความเย็นของประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สู่ตลาดอาเซียน กนกพร ฉัตรแก้ว / ดร.เยาวภา ปฐมศิริกุล Download
5 กระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้า ด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทย เรืองสิทธ์ เนตรนวลใย / ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร / ดร.สธญ ภู่คง / ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ / ดร.ดรุณี ภู่ขาว Download
6 การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อทุนมนุษย์ของผู้ผลิต เซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร / ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม / ดร.พนารัตน์ ปานมณี / ดร.วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ Download
7 ความตั้งใจของผู้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต นิธินาถ วงศ์สวัสดิ์ / ดร.ปวีณา คำพุกกะ Download
8 แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นไทย เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ Download
9 การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การสอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สายสุดา ปั้นตระกูล / กาญจนา เผือกคง / ดร. ปริศนา มัชฌิมา Download
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง ซับซ้อน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เปรมฤดี ดำรักษ์ / อังคณา วังทอง / นายแพทย์อนุชิต วังทอง Download
11 การศึกษาฟั่งก์ชันการผลิต ศักยภาพ ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดพริกในจังหวัดสกลนคร ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล / กัลยา กิตติเลิศไพศาล Download
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับภาพลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.มนตรี สังข์ทอง / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ แสงนิ่ม / จินดาพร คงเดช Download
13 การพัฒนารูปแบบ READ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเริ่มแรกของเด็กวัยเตาะแตะ จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง / ไพบูลย์ อ่อนมั่ง / พัฒนา ชัชพงศ์ / อารี สัณหฉวี Download
14 การบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สุวรรณิน คณานุวัฒน์ / ดร.บุญทัน ดอกไธสง / ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ / ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ Download
15 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ Download
16 บทความรับเชิญ "แนวทางการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ" ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง Download
17 บทวิจารณ์หนังสือ"กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ" ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น./ดร.สุรมน ไทยเกษม Download
18 คลินิกนักวิจัย"ทำไมบทความต้องมีคำสำคัญ(Keyword) ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด Download